ProjektidŽ Carnal Knowledge

 

 

Bakgrunden till ÓCarnal KnowledgeÓ Šr en dialog som Anneli Pihlgren, Diana StorŒsen och Fršydi Lazlo hade fšrt under nŒgra Œr. Dels undrade de šver Óden fria konstensÓ plats (eller brist pŒ sŒdan) i samhŠllet, dels šver den svŒra kombinationen smŒbarnsmamma och yrkeskonstnŠr, samt ocksŒ šver vilka maktstrukturer som gjorde det svŒrare/lŠttare att komma fram med den konst man helst av allt ville visa. Insikten i den egna situationen gjorde det ocksŒ viktigt att se konsten och konstnŠrsrollen i fšrhŒllande till samhŠllet som helhet, i stŠllet fšr att endast fšrhŒlla sig till bildkonstens egna tŠmligen slutna cirklar. UtgŒngspunkten fšr att dra i gŒng ett samarbetsprojekt var en šnskan om att kunna presentera all den kraft och insikt som finns innanfšr samtidskonsten samt inom den relativt teoretiska delen av feminismen/demokratikritiken pŒ ett sŠtt som inte stŠngde ute mŠnniskor frŒn dialogen.

 

Vi tror att man kan gšra spŠnnande och engagerande konstprojekt vilka fungerar som utgŒngspunkt fšr diskussioner utifrŒn egna premisser, och jag tror att sŒ att sŠga vilka feministiska tankegŒngar som helst kan formuleras pŒ ett sŒdant sŠtt att flickorna sjŠlva kan ta dem till sig och anvŠnda dem efter behov. Det handlar inte om att ÓuppfinnaÓ en speciell feminism fšr Œldersgruppen 13-19 Œr, snarare att vi delar med oss av de resurser vi besitter och samtidigt Šr lyhšrda fšr de tankar och kŠnslor flickorna sjŠlva har. …nskan om att arbeta med vŒra egna erfarenheter, och att via dem skapa utgŒngspunkt fšr diskussioner utifrŒn ett kvinnligt perspektiv Šr fortfarande vŒr viktigaste drivkraft. Dock Šr vi inte lŠngre lika sŠkra pŒ om vi vet vad feminism Šr och hur vi skall avgrŠnsa eller arbeta vidare med begreppet. Desto mer vi diskuterar feminism, ju mer delar det upp sig i olika erfarenheter och sammansatta sammanhang vari man svŒrligen kan betrakta saker som isolerade frŒn varandra. Man kan sŠga att vŒr fšrsta ambition, trots vŒra fšrsšk till att vara inkluderande, ŠndŒ hade en ton av ÓuppifrŒn och ned pedagogikÓ. FrŒgan om kvinnliga konstnŠrer alltid skall tvingas dra med sig prefixet ÓkvinnligÓ framfšr sŒvŠl yrkesroll som konstnŠrligt uttryck Šr ocksŒ ett bekymmer. Vi har dŠrfšr bestŠmt att vi vid val av konstnŠrer och konstverk Óhelt enkelt vŠljer den bŠstaÓ, vi sŠtter samman en grupp bestŒende av excellenta konstnŠrer vilka arbetar med det tema som mest intresserar oss. Att alla sedan rŒkar bli kvinnor gšr det bara extra spŠnnande att samarbeta. YrkesmŠssigt Šr det ocksŒ en fšrdel att ha starka kvinnliga nŠtverk, gŠrna šver fackskillnader och landsgrŠnser.

 

Deltagare Diana StorŒsen (textil, performance)  norsk/svensk,  Fršydi Laszlo (video, performance) norsk, Nina Lassila (video, performance) finsk, Sidsel Stubbe Schoul (textil, teckning)  dansk, Kristin Elva Ršgnvaldsdottir (video)  IslŠndsk, Anneli Pihlgren (mŒleri)  svensk,  Helena Blomkvist (foto) svensk, Trinidad Carillo (foto) peruansk.

Vi Šr samtliga utbildade pŒ konst- eller fotohšgskola, runt om i norden.

 

VŒr šnskan Šr att vŒrt projekt skall ses som ett undersškningsarbete, ett utbyte av erfarenheter. Detta Šr ocksŒ grunden till att vi vill stŠlla ut  Œtminstone en gŒng i varje land (under tiden 2004-2006). Genom att vi Šr olika och tar del av varandras erfarenheter kan den enskilda fŒ nya perspektiv. DŠrfšr vill vi ocksŒ att sŒ mŒnga som mšjligt av konstnŠrerna fŒr chansen att nŠrvara vid de olika utstŠllningarna, samt att den konstnŠr som har utstŠllningen Óhemma hos sigÓ fungerar som en fšrbindelselŠnk mellan utstŠllningen och den lokala publiken. Ambitionen om att kunna gšra aktiviteter, knutna till utstŠllningarna Šr viktig. Varje konstnŠr blir ocksŒ tvungen att engagera sig, sŠrskilt i den utstŠllning som Šr i vidkommandes land, bŒde vid det praktiska genomfšrandet av utstŠllningen som under nšdvŠndigt fšrarbete. Detta Šr helt nšdvŠndigt eftersom projektets utgŒngspunkt Šr ett ideellt initiativ utan nŒgon grundekonomi. En styrningsgrupp kommer att sška och fšrdela bidrag fšr de delar av projektet som gŠller alla deltagare se ekonomisk šversiktsplan men den enskilda mŒste ocksŒ vara aktiv i sškandet av individuellt stšd.

 

Inom de nordiska lŠnderna har vi mycket gemensamt i vŒra samhŠllen, men Šven en del olikheter. €ven detta leder naturligtvis till att vi som kvinnor har mycket att tillfšra varandra.

Det Šr ocksŒ viktigt att vi som mŠnniskor i vardagen fŒr chansen att mštas och fšra vŒr egen dialog. Att vi inte representerar nŒgon institution eller maktstruktur. Detta faktum gšr det ocksŒ šppnare och enklare fšr en intresserad publik att  bidra med sina synpunkter och erfarenheter. Vi vill skapa ett rum fšr samtal pŒ alla olika plan pŒ vŒra utstŠllningar. HŠr Šr det viktigt fšr oss att pŒpeka att det Šr denna typ av  ideal som ligger bakom de praktiska och ekonomiska fšrutsŠttningarna fšr det vi kallar nordiskt samarbete.

Vi vill fšra det nordiska samarbetets tradition in i framtiden !

Under  konferensen ÓNordisk kulturpolitik under omvandlingÓ, hšsten 2003, formulerade professor Arne Ruth dessa tankar sŒ fint i sitt inlŠgg om det nordiske samarbetet :

 

 Ó/......den enda grŠnsšverskridande struktur i Europa som fšrmŒtt skapa mŒnga och djupa nŠtverk under maktens nivŒer, nŠmligen det nordiska samarbetet. I Norden har medlemmar i fšreningar och fackliga organisationer, fšretrŠdare fšr nŠringslivet, konstnŠrer och universitetsfolk och diverse lšst folk, kort sagt det s.k civila samhŠllet, skapat et korsfŠlt mellan nationerna dŠrtill hjŠlpta av anslag frŒn Nordiska kulturfonden och bilaterala stipendiefonder. Kulturpolitikens nordiska ram Šr en del av detta egensinniga historiska experiment.Ó

 

 

Vi hoppas att vi med detta har tecknat en klar bild av vad vi šnskar uppnŒ med vŒra anstrŠngningar, och varfšr Carnal Knowledge Šr ett projekt vi tycker det Šr viktigt att stšdja.

Dessutom Šr ni hjŠrtligt vŠlkomna att kontakta oss fšr ytterligare frŒgor.

 

Hittills har utstŠllningen visats pŒ konsthallen i TrolhŠttan (november 2004), Living Art Museum i Reykjavik (januari 2005) och Kungsbacka Konsthall (mars 2005). Fšr tillfŠllet pŒgŒr diskussioner med UKS i Oslo.

 

Diana StorŒsen  curator                            

Fršydi Laszlo  projektledning/media        

Anneli Pihlgren ekonomiansvarig